An iterative scheme to map and incorporate geologic information of discontinuous heterogeneity in hydraulic tomography

Kuangjia Li, Yonggen Zhang, Tian-Chyi J Yeh, Lin Zhao, Xiaoru Su, Yu Li Wang, Yueming Qi

Research output: Contribution to journalArticle

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'An iterative scheme to map and incorporate geologic information of discontinuous heterogeneity in hydraulic tomography'. Together they form a unique fingerprint.