AN ULTRA-LUMINOUS QUASAR AT z = 5.363 WITH A TEN BILLION SOLAR MASS BLACK HOLE AND A METAL-RICH DLA AT z ∼ 5

Feige Wang, Xue Bing Wu, Xiaohui Fan, Jinyi Yang, Zheng Cai, Weimin Yi, Wenwen Zuo, Ran Wang, Ian D. McGreer, Luis C. Ho, Minjin Kim, Qian Yang, Fuyan Bian, Linhua Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'AN ULTRA-LUMINOUS QUASAR AT z = 5.363 WITH A TEN BILLION SOLAR MASS BLACK HOLE AND A METAL-RICH DLA AT z ∼ 5'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy