Effect of low-concentration rhamnolipid biosurfactant on Pseudomonas aeruginosa transport in natural porous media

Guansheng Liu, Hua Zhong, Yongbing Jiang, Mark L. Brusseau, Jiesheng Huang, Liangsheng Shi, Zhifeng Liu, Yang Liu, Guangming Zeng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effect of low-concentration rhamnolipid biosurfactant on Pseudomonas aeruginosa transport in natural porous media'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences