Identification and analysis of adenine N 6-methylation sites in the rice genome

Chao Zhou, Changshi Wang, Hongbo Liu, Qiangwei Zhou, Qian Liu, Yan Guo, Ting Peng, Jiaming Song, Jianwei Zhang, Lingling Chen, Yu Zhao, Zhixiong Zeng, Dao Xiu Zhou

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

57 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification and analysis of adenine N <sup>6</sup>-methylation sites in the rice genome'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology