New concept in serous adenocarcinoma of fallopian tube

Dong Hui Guo, Shu Jie Pang, Jie Li, Wen Xin Zheng

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'New concept in serous adenocarcinoma of fallopian tube'. Together they form a unique fingerprint.