Towards zero-time wakeup of line cards in power-aware routers

Tian Pan, Ting Zhang, Junxiao Shi, Yang Li, Linxiao Jin, Fuliang Li, Jiahai Yang, Beichuan Zhang, Bin Liu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Towards zero-time wakeup of line cards in power-aware routers'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science